УВАГА ! НОВА ПРАВОВА КНИГА! 2019Пропонуємо вашій увазі книжкові новинки по правознавству, що надійшли до відділу читального залу ЦПІ  «МОЛОДЬ. ПРАВО. ЗАКОН.»Васильєв ,Сергій  Володимирович.Цивільний процес [Текст] : Підручник / С. В. Васильєв – К. : Алерта, 2019, - 506 с.
Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Цивільний процес» для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.
Підручник розрахований на студентів-юристів для підготовки до заліків та іспитів з цивільного процесу.


Правознавство[Текст]: Підручник /Г.І. Балюк, Е.Ф. Демський, В.С. Ковальський та ін..; за відп. Ред..О. В. Дзери. 1-те вид., перероб. і допов. – К : Юрінком Інтер, 2018. – 632.
У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридич­ної деонтології.


Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвіт­ніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах, на викладачів загально­освітніх шкіл.Іванов, Юрій  Федосійович. Цивільне право України[Текст] : Навч. посіб. у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Т. 2., Т. 2. – К.: Алерта, 2019. – 346 с. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права. 

У посібнику окреслені основні питання, які в повній мірі забезпечують вивчення загальних засад цивільного права, а також особливостей правового регулювання та застосування норм права у різних сферах приватноправових відносин. Структура викладення матеріалу дозволяє в стислі строки опанувати курс цивільного права, отримати цілісні уявлення про особливості правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, систематизувати отримані знання, підготуватись до іспиту.
Кримінальний процес[Текст] :Підручник / О.В. Капліна , О. Г.Шило, В.М.Трофименко  ; за заг . ред. О.В. Капліної, О. Г.Шило. – Харків: Право, 2018. – 584с

Підручник підготовлено кафедрою кримінального процесу та кафедрою кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Авторським колективом враховані зміни та доповнення, що були внесені до чинного кримінального процесуального законодавства України, практика Європейського суду з прав людини, правові позиції Конституційного Суду України, постанови Верховного Суду та новітня правозастосовна практика. 
У підручнику відображені сучасні наукові підходи до розуміння поняття та системи кримінального процесу, нормативного змісту загальних засад кримінального провадження, визначення правового статусу його учасників, розуміння сутності доказів та кримінального процесуального доказування тощо. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Для студентів бакалаврату та магістратури, аспірантів, слухачів і курсантів юридичних навчальних закладів, викладачів, учених-правознавців, а також практичних працівників – суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів та ін.Лук’янов, Дмитро Васильович. Теорія держави і права [Текст]: підручник для підготовки до іспитів/Д.В. Лук’янов, С.П. Погребняк, В. С. Смородинський; за заг. Ред.. О П. Петришина. – Харків: Право. – 2018. – 196с.
Посібник містить перелік питань, що виносяться на іспит з теорії держави і права, та найбільш важливу інформацію, яку необхідно висвітлити у відповіді, зокрема, визначення понять державно-правових явищ, їх головні ознаки та класифікації.
Посібник стане у пригоді студентам та курсантам юридичних навчальних закладів стаціонарної та заочної форм навчання, які складатимуть курсовий екзамен з теорії держави і права.

Коментарі